close

KANUNLAR

BİLİNMESİ GEREKENLER / MERAK ETTİKLERİNİZ

1-Kimler apartman yöneticisi olabilir? Dışarıdan apartman yönetici seçilir mi?

Kat mülkiyeti Kanun esaslarına göre yönetici kat maliklerinin bağımsız oyuyla seçiliyor. Seçimde oy çoğunluğunu sağlayan aday apartman yöneticiliğine hak kazanıyor.

Kanuna göre, yönetim planında  yöneticilerin kat malikleri tarafından seçileceği maddesi konmuşsa kat maliki olmayan yönetici olamıyor.Fakat böyle bir hüküm yönetim planında yer almıyorsa kiracı da yönetici olabiliyor. Peki, dışarıdan apartman yönetici seçilir mi?

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor.Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Apartman yöneticisi kat maliklerinden seçilebileceği gibi dışarıdan birisi de aday olabiliyor. Bina yönetici kat malikleri toplantısında seçiliyor.  Yada yöneticilik bir firmaya  verilebiliyor.Seçilen kişiye yönetici,toplanan kurula da yönetim kurulu adı veriliyor

 2- Apartman yönetici seçimi ne zaman yapılır?

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

3-Apartman yöneticisi mahkemeye verilir mi?

Apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde, yöneticinin atanması zorunlu oluyor. Apartman yöneticisinin bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor.

Apartman yöneticisi kat maliklerinden seçilen denetçi tarafından denetlenebiliyor. Peki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen apartman yöneticisi mahkemeye verilir mi?

Kat malikleri yöneticinin görevlerini ihmal ettiği gerekçesi ile ilgili Sulh Ceza Mahkemelerine şikayet edebiliyor ve yönetici hakkında dava açılmasını talep edebiliyor.

Süreç şu şekilde işliyor;

Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

4-Site yönetiminde kiracı yönetici olabilir mi?

Kat malikleri kurulu her yıl ocak ayının ilk onbeş günü yapacağı toplantıda, kendi aralarından ve ya dışarıdan profesyonel bu işi yapan profesyonel site yöneticisi olarak bir kişi seçiliyor yönetici seçiminde bir önceki yönetici isterse tekrar yönetici olabiliyor.

Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa sulh mahkemesine başvurabilir eğer mahkeme kararı ile seçilen bir yönetici olur ise atanan bir yönetici 6 aydan önce değiştirilemiyor.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici olarak kabul ediliyor.  Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, site yönetiminde kiracı yönetici olabilir mi?

Site kiracılarının, oy kullanmaları için kat malikleri tarafından vekalet verilmiş olması gerekiyor. Kat maliki kiracısına vekaletname verdiği sürece, kiracı, oy kullanabiliyor ve yönetime seçilebiliyor.

5-Site yönetiminin görevleri nelerdir?

Anagayrimenkul, kat malikleri tarafından seçilen yönetim kurulunca yönetiliyor ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunlu tutuluyor. Anagayrimenkulün çoğunluğu bir kişi de ise yönetici kanunen o sayılıyor

Kat malikleri genel kurulu tarafından seçilen apartman yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri bulunuyor. Peki, site yönetiminin görevleri nelerdir?

Yöneticinin görevleri:

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp

bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

3. İşletme projesinin yapılması:

Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 – 2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

Gösterilir.

Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

6-Site yönetiminde kiracılar oy kullanabilir mi?

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi oluyor.  Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici sayılıyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor.  Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Peki, site yönetiminde kiracılar oy kullanabilir mi?

Kiracının oy hakkı..

Site yöneticisi, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip kişi olarak biliniyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kiracılar yönetim toplantılarına katılabilir. Divan başkanı tarafından konuşma hakkı kendisine verildiğinde ancak dilek ve temennisini iletebiliyor.

Ancak kiracı, ev sahibinin kat maliki tarafından vekalet almadığı sürece oy kullanamıyor.

Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip oluyor. Ancak vekalet alması, denetçi olmasına yetmez. Denetçi olunabilmesi için kat maliki olmak şarttır.

7-Site yönetimi toplantı yeter sayısı kaçtır?

Kat mülkiyeti Kanun maddelerine göre, yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ataması gerekiyor.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçiliyor.

Site yönetimine üye seçimi, alınan kararların onaylanması hepsi site yönetim toplantıısnda karara bağlanıyor. Site yönetiminde kararların alınabilmesi için, kat maliklerinin en az yılda bir kere toplantı yapmaları gerekiyor.

Bu toplantılarda karar alınabilmesi için yeter sayısına ulaşmak gerekiyor. Yeter sayısının sağlanabilmesi için site yöneticisinin toplantı tarihinden en az 10 gün öncesinden haber vermesi gerekiyor.

Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

II – Yeter sayı:

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Toplantı için İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağının da belirtilmesi gerekiyor. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.)

Ayrıca kanuna göre ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.

III – Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

8-Site yönetimi kararları nasıl alınır?

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülüyor ve karara bağlanıyor.

Site yönetiminde kararların alınabilmesi için, kat maliklerinin en az yılda bir kere toplantı yapmaları gerekiyor. Site yönetimi toplantısı için site yöneticisinin kat maliklerine toplantı duyurusunda bulunması gerekiyor.

Düzenlenen toplantılara özel durumlar söz konusu olmadıkça kat maliklerinin katılım göstermesi gerekiyor. Site yönetimi toplantılarında  konuşulan her konunun, kat maliklerinin görüşleri ve fikirlerini site yöneticisinin toplantı tutanağına işlemesi gerekiyor.

Ayrıca kat malikleri tarafından alınan kararların genel kurul karar defterine geçirilmesi ve noterde tasdik edilmesi gerekiyor. Kat malikleri genel kurul karar defterinde alınan kararlar yer alıyor.

Kat malikleri genel kurul karar defteri toplantıda bulunan bütün kat malikleri tarafından imzalanması gerekiyor. Karara aykırı oy verenler ise bu aykırılığın sebebini belirterek imza atması gerekiyor.

 

9-Site yönetim bütçesi nedir?

İstenilen her yapı tarzında site yönetimi kurulacağı gibi Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği sekiz ya da daha fazla bağımsız bölüm olan yapılarda yönetici bulundurmak zorunlu oluyor.

Yönetici olmayan sitelerde kat maliklerinden biri ya da bir kaçı yönetim oluşturabiliyor.  Yönetim oluşabilmesi için ise 1 karar defteri, 1 vezne defteri ya da işletme defteri alınması gerekiyor.

Noterde bu defterler site adına tescil ettirilmesi gerekiyor. Yönetim oluşturulabilmesi için tüm kat maliklerinin katılması gereken toplantı düzenleniyor. Toplantıya katılmaları için imza karşılığında bir davet tebliğ ediliyor. Toplantı bildirisinin bir nüshası da apartman panosuna asılması önem teşkil ediyor. Yöneticilerin kat maliki olma zorunluluğu olmuyor.

 

10-Site yöneticisi nasıl değiştirilir?

Kat Mülkiyet Kanunu gereğince, anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi oluyor. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, eski yönetici tekrar atanabiliyor.

Genel kurul toplantısında kat malikleri, yeni yöneticiyi Kat Mülkiyeti Kanununa göre seçiyor. Bunun dışında her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden yönetici atanması gerekiyor. Site yöneticisi seçimi ve değştirilmesi ilgili hususlara Kat Mülkiyet Kanunu’nda yer veriliyor.  Peki,site yöneticisi nasıl değiştirilir?

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetiliyor.

11-Site yönetim bütçesi ne demektir?

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. Yönetim Planının 15.maddesi gereğince; kapıcı, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, personel giderleri, sigorta primleri, ortak yerlerin bakımları, demirbaş alımları için ödenecek tutar, bahçe sulama, asansör, çöp giderleri, havuz işletmeleri gibi giderlerde tüm kat malikleri arsa payları kadar ödeme yapmak zorunda oluyor. Ödenmesi gereken bu tutar site yönetim bütçesini oluşturuyor.

12-Site yöneticisi cezaları:

Madde 33 – 

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

13-Site yöneticisi nasıl istifa eder?

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verilebiliyor; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) deniyor.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi oluyor. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici olarak kabul ediliyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor.

Kat mülkiyet kanununa göre kat malikleri  üzerlerine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmezlerse, yöneticinin istifa edebileceği ve bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat mâliklerinden isteyebiliyor.

Kanuna göre site yöneticisinin  görevinden istifa etmesi mümkün oluyor.  Buna göre site yöneticiliğinden ölüm veya görevden alınma ile boşalan yöneticilik aynı zamanda yöneticinin istifa etmesi ile de boşalıyor.

Yöneticinin istifa etmesi üzerine, olağanüstü bir kurul toplantısı düzenlenerek, yeni bir apartman yöneticisi seçiliyor.

14-Evde köpek beslemek yasak mı?

Apartmanda, hayvan beslemek ile ilgili kanunen herhangi bir yasak bulunmuyor. Ancak, bu yasağı koyma hakkı kat maliklerine veriliyor. Kat maliklerinin “Evcil hayvan beslenemez.” kararını alması halinde apartmanda evcil hayvan beslenmesi mümkün olmuyor.

Apartmanda köpek beslemek ile ilgili Yargıtay Karar örneği aşağıda yer alıyor:

Daire:18

Tarih:10.07.1995

Esas No: 1994/5865

Karar No:1994/11183

Kaynak:YKD. EKİM 1995

İlgili Maddeler:634 SK 28

İlgili Kavramlar:APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK

Karar Metni: Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen yönetim planı, bütün kat maliklerini, onların külli ve cüzi haleflerini de bağlayıcıdır. Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslenmesi mümkün değildir.

Peki, apartman yönetimi olarak havyan beslenmesine izin verilen bir apartmanda kiracı köpek besleyebilir mi? Kiralık evde köpek beslemek yasak mı?

Kiralık evde kedi ve köpek gibi evcil hayvanların beslenmesi, ev sahibinin vereceği karara bağlı oluyor. Ev sahibi kiraya verdiği evde köpek beslenmesini istemiyor ve bunu da sözleşmede belirtiyorsa, kiracı evde köpek besleyemiyor.

 

15-Site yönetiminde denetçinin yetkileri nelerdir?

Anagayrimenkul olan sitede sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması durumunda yönetim oluşturulması Kat Mülkiyeti Kanunu’nca zounlu tutuluyor.

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebiliyor; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) deniyor.

Yine,  Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre, bina yönetim denetimi ne seçilecek kimsenin kat malikleri kurulunun arasından olması zorunluluğu bulunuyor.

Site yönetiminde denetçiler ise olağan olarak yapılan genel kurulunda yöneticiler ile birlikte seçiliyor. Peki, site yönetiminde denetçinin yetkileri nelerdir?

Site yönetiminde denetçinin sorumlulukları!

Denetçi kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici ve yönetim kurulunu denetleyen kişi olarak biliniyor. Kat malikleri kurulu kararlaştırmışsa hizmetlerinden dolayı isterse ücret alabiliyor eğer ücret istediğinde kat malikleri reddederse denetçi istifa hakkını kullanabiliyor ve bu kişiyi kimse zorla denetçi olmaya zorlayamıyor.

Aksi bir hüküm yoksa denetçinin görevi yönetimin görevinin sona erdiği tarihte bitiyor.

Denetçi apartmanda oluşan sorunlar, arızalar apartmanla olan ilgili şikayetler vs konularında bilgi toplayip araştırıp apartman yöneticisine ibraz ediyor ve kendisini bilgilendiriyor.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67