close

Genel Kurul Toplantısı yeter sayısı kaçtır?

Site yönetimine üye seçimi, alınan kararların onaylanması hepsi site yönetim toplantısında karara bağlanıyor. Site yönetiminde kararların alınabilmesi için, kat maliklerinin en az yılda bir kere toplantı yapmaları gerekiyor.

Bu toplantılarda karar alınabilmesi için yeter sayısına ulaşmak gerekiyor. Yeter sayısının sağlanabilmesi için yöneticinin toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinden haber vermesi gerekiyor.

Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

II – Yeter sayı:

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından 1 fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Toplantı için İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağının da belirtilmesi gerekiyor. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.)

Ayrıca kanuna göre ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.

III – Oya katılma:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67